A

 • Acord de mediu – Act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului.
 • Adancime de inghet – Adancimea de inghet depinde de zona climatica si are valori intre 60…70 cm (minime) si 1,10…1,15 (maxime). Se masoara de la cota terenului sistematizat (CTS), din jurul constructiei.
 • Agrement tehnic – Agrementul tehnic este un document prin care se accepta utilizarea a unor produse noi, procedee sau echipamente pentru care nu exista standarde nationale,  reglementari,  normative, etc, bazandu-se  pe rezultate obtinute in experimental sau la lucrari asemanatoare. Furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de agreement tehnic.
 • Amplasament – Locul in care este asezata o constructie in raport cu o zona geografica, localitate, parcela, lot, etc.
 • Antemasuratoare – Piesa scrisa ce stabileste cantitatile de lucrari necesare pentru executia constructiei.Se intocmeste de catre proiectant pe baza proiectului tehnic, pe parti de obiect de constructie corespunzatoare stadiilor fizice si in ordinea etapelor tehnologice de realizare.
 • Aria construita – suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
 • Aria construita desfasurata – suprafata insumata a tuturor etajelor constructiei; In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si a spatiilor tehnice amplasate in subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se considera conventional o suprafata egala cu 60% din suprafata nivelului curent.
 • Aria utila – suprafata constructiei fara grosimile zidurilor;
 • Autorizatie de constructie – constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
 • Autorizatie de demolare – Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea – partiala sau totala – a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.
 • Autorizatie de mediu – Act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune.
 • Autorizatie de securitate la incendiu – Actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale – securitate la incendiu.
 • Aviz – stabilit prin certificatul de urbanism si care priveste asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se solicita si se obtine de catre investitor/solicitant de la autoritatile competente in domeniu, inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile competente
 • Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
 • Agregat – material granular natural sau artificial care se foloseste la prepararea mortarelor si a betoanelor.