P

 • Plan Urbanistic General  (PUG) – are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala de baza – municipiu, oras, comuna, si cuprinde :
 • reglementari pe termen scurt cu privire la :
 • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie;
 • delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
 • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice;
 • formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
 • precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
 • prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
 • evolutia in perspectiva a localitatii;
 • directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
 • traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;
 • Plan Urbanistic Zonal  (PUZ) – are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general – PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii.Elaborarea unui plan urbanistic zonal – PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat; stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri urbanistice zonale – PUZ se face de regula prin Planul urbanistic general – PUG.Elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal – PUZ este obligatorie in cazul:
 • zonelor centrale ale localitatilor;
 • zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;
 • altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii.
 • modificarea functiuniilor zonei;
 • modificarea regimului de construire;
 • modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT;
 • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor;
 • extinderea perimetrului intravilan;
 • organizarea retelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • modul de utilizare a terenurilor;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulatia terenurilor;
 • protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;
 • tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice trebuiesc amanuntite printr-un plan urbanistic de detaliu – PUD;
 • Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile imediate .Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu – PUD poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat;Planul urbanistic de detaliu (PUD), poate reglementa:
 • modificarea POT;
 • modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei;
 • asigurarea accesibilitatii pe parcela si racordarea la retelele edilitare;
 • permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile aferente;
 • relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
 • compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor
 • regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor);
 • Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita.Procentele de ocupare sunt: in zonele centrale – 80%, in zonele comerciale – 85%, in zonele mixte – 70%, in zonele rezidentiale, respectiv: exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 – 35%,  rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri – 20%, predominant rezidentiale – 40% .
 • Plan cadastral – contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale – comune, orase si municipii.
 • Plan de situatie – plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmit la scarile 1:2000, 1:1000, 1:500 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza parcela cadastrala avuta in vedere, amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, desfiinta sau construi, precum si cote si accese pietonale si carosabile, plantatii.
 • Portant – cu rol de rezistenta. Denumire ce evidentiaza caracterul structural al unui element de constructie.
 • Proiect tehnic (PT) – documentatii tehnice (piese scrise si piese desenate) pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini;Proiectul Tehnic sta la baza elaborarii ofertei in vederea contractarii de lucrari.