BAZA LEGALA- Reglementari urbanistice PUG, PUZ, PUD

 • Autorizatiile de construire, in conformitate cu Legea 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot emite numai in temeiul si cu respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism, avizate si aprobate conform legii, respectiv ale Planului de Urbanism General – PUG al localitatii sau planul de amenajarea teritoriului pentru zonele extravilane, in raza carei este dispus imobilul / teren/constructii pe care se realizeaza noua constructie sau la care se intervine;
PLANUL URBANISTIC GENERAL – PUG
 • Are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala de baza – municipiu, oras, comuna -, constituind cadru legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006); astfel, pentru ansamblul localitatii
 • Planul urbanistic general – PUG cuprinde reglementari pe termen scurt cu privire la :
  • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
  • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
  • zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie;
  • delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
  • modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
  • stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice;
  • formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
  • precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
 • Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
  • evolutia in perspectiva a localitatii;
  • directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
  • traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM – RLU
 • In concordanta cu Regulamentul General de Urbanism, stabileste conditiile-cadru de amplasare si de realizare ale constructiilor sau de interventie la constructiile existente, diferentiat pe zone sau subzone urbane – unitatii teritoriale de referinta – UTR; pentru fiecare unitate teritoriala de referinta – UTR sunt stabilite prin RLU:
  • utilizarea terenurilor (utilizari admise, utilizari admise cu conditionari si utilizari interzise);
  • caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni, forme, raport latime/lungime ;
  • regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice;
  • perimetrul edificabil care delimiteaza zona de amplasare a cladirilor pe o parcela, cu precizarea distantelor fata de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public), fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei si fata de alte cladiri de pe aceeasi parcela;
  • regimul de inaltime (numarul de niveluri) si inaltimea maxima admisibila a cladirilor (la cornisa si la coama, exprimate in metri fata de terenul amenajat);
  • procentul maxim de ocupare a terenului – POT (suprafata construita/suprafata parcelei);
  • coeficientul maxim de utilizare a terenului – CUT (suprafata desfasurata/ suprafata parcelei);
  • aspectul exterior al cladirilor (forma acoperisului – cu pante sau terasa, eventual natura invelitorii, raportul plin-gol, finisaje exterioare, culori);
  • conditii de echipare edilitara;
  • circulatia auto si pietonala, accese;
  • parcarea si gararea autovehiculelor;
  • spatii libere si plantate;
  • imprejmuiri;
  • conditii privind organizarea de santier;
  • dupa caz, zone de interdictie provizorie sau definitiva pentru constructii;
  • zonele de protectie (dupa caz de siguranta) cum ar fi cele pentru monumentele istorice, luciile de apa sau pentru obiective speciale (unitatile militare, cai de comunicatie rutiere sau feroviare, aeroporturi, retele edilitare magistrale sau de distributie etc.);
  • alte conditionari specifice pentru o anumita zona sau subzona, definita ca unitate teritoriala de referinta – UTR;
PLANUL URBANISTIC ZONAL – PUZ
 • Are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general – PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii (conform Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare).
 • Elaborarea unui plan urbanistic zonal – PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat; stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri urbanistice zonale – PUZ se face de regula prin Planul urbanistic general – PUG.
 • Elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal – PUZ este obligatorie in cazul:
  • zonelor centrale ale localitatilor;
  • zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;
  • altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii.
  • modificarea functiuniilor zonei;
  • modificarea regimului de construire;
  • modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT;
  • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor;
  • extinderea perimetrului intravilan;
  • organizarea retelei stradale;
  • organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
  • modul de utilizare a terenurilor;
  • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
  • statutul juridic si circulatia terenurilor;
  • protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;
  • tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice trebuiesc amanuntite printr-un plan urbanistic de detaliu – PUD;
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – PUD
 • Are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile imediate (conform Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare).
 • Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu – PUD poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat;
 • Planul urbanistic de detaliu – PUD poate reglementa:
  • modificarea POT;
  • modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei;
  • asigurarea accesibilitatii pe parcela si racordarea la retelele edilitare;
  • permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile aferente;
  • relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
  • compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
  • regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor);