CERTIFICATUL DE URBANISM

 • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica – D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
 • Certificatul de urbanism NU confera dreptul de a executa lucrari de constructii
 • Solicitantul – poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil – teren sau constructii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.
Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism
 • cerere-tip (formularul-model F.1 – “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”) completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz -, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
Emiterea Certificatului de Urbanism
 • certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, dar, în realitate, perioada de emitere variază de la câteva zile, în cazul primăriilor de comune, la câteva luni, la primăriile de sector din Bucureşti.
Valabilitatea certificatului de urbanism
 • Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de :
  • scopul pentru care a fost solicitat;
  • complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;
  • mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat
 • Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism : se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original. O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.
 • Taxa aferentă eliberării acestui act este modică, depinzând de dimensiunile şi amplasamentul terenului, ea nedepăşind 100-200 de lei.
 • Certificatul de urbanism se solicita pentru :
  • proiectarea si executarea lucrarilor de constructii (sau desfiintare) de orice fel si pentru care este necesara autorizatia de construire/ desfiintare;
  • concesionari de terenuri;
  • adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate;
  • cereri in justitie;
  • operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect impartiri sau comasari de parcele, solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la imobil;
Certificatul de urbanism cuprinde toate informatiile cunoscute referitoare la:
 • Regimul juridic – natura proprietatii (publica, privata); dreptul de proprietate asupra imobilului (teren/ constructii; situarea acestuia in perimetrul intravilan sau in extravilan; eventuala includere in listele monumentelor istorice si/ sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora, servituti care greveaza imobilul (in conformitate cu Codul Civil), restrictii de construire impuse prin documentatii de urbanism legal aprobate.
 • Regimul economic – utilizarea (functiunea) actuala si propusa pentru zona (UTR) in care este dispus terenul (stabilita prin PUG sou PUZ aprobat; se precizeaza utilizarile admise cu conditionari si utilizarile interzise).
 • Regimul tehnic – conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor sau ale interventiilor la constructii existente, pentru autorizarea directa, impuse conform reglementarilor urbanistice din RLU – PUG, dupa caz prin PUZ sau PUD aprobat pentru imobilul (teren sau teren si constructii) la care se refera certificatul de urbanism.
 • Avizele si acordurile, proiectele, studiile si alte documente prevazute, dupa caz, prin certificatul de urbanism ca fiind necesare pentru emiterea autorizatiei de construire; cand nu exista documentatii de urbanism aprobate sau acestea nu contin elementele necesare autorizarii directe sau daca se solicita o derogare de la RLU, in cazuri bine intemeiate, prin certificatul de urbanism se poate impune elaborarea unui PUZ sau PUD; in acest ultim caz obtinerea avizelor/ acordurilor si intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire va putea fi facuta numai dupa avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ sau PUD) cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia.