EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 • Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
 • Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei tehnice – D.T., elaborata in conditiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism,avizate si aprobate potrivit legii.
Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare
 • Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).
 • Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridica autorizata care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.
Institutia competenta
 • Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
a)  de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:
–  investitiile care se aproba de Guvern;
–  investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;
–  investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale;
b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);
c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru toate constructiile si lucrarile din intravilan si din teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti, prevazute la lit. a) si b), precum si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor;
d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a).
Termenul de emitere a autorizatiei
 • Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile competente.
 • In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, aceasta se returneaza solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia. In aceasta situatie termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizatiei curge de la data depunerii documentatiei complete.
Redactarea autorizatiei de construire/desfiintare
 • Autorizatia de construire/desfiintare se redacteaza de structura de specialitate din cadrul administratiei publice judetene, municipale sau orasenesti ori, dupa caz, de persoana cu responsabilitate in domeniile urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor comunale, cu mentionarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrarilor de constructii autorizate.
 • Prin autorizatia de construire/desfiintare emitentul poate impune anumite conditii pentru perioada executarii lucrarilor autorizate privind:
  • conditiile de utilizare a domeniului public (accese in zona santierului, stationari ale utilajelor, inchideri de drumuri publice, ocupari temporare de spatii publice, treceri temporare sau sapaturi in spatiile publice, devieri ale circulatiei auto sau pietonale, protectia circulatiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclama etc.);
  • masurile de protejare a proprietatilor particulare invecinate;
  • masurile de protectie sanitara si sociala in situatia cazarii unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotari de toate tipurile in cazul unui numar mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitatile existente etc.);
  • masurile de protectie a mediului pe durata executarii lucrarilor autorizate, precum si in cazul realizarii de investitii in zone care nu dispun de utilitati (in special canalizare, evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc.);
  • masurile de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre:
  • presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, dupa caz;
  • secretarul general, respectiv de secretar;
  • arhitectul-sef (acolo unde nu este instituita functia de arhitect-sef se semneaza de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare revine semnatarilor acesteia, potrivit atributiilor fiecaruia.
 • Lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.
Perioada de valabilitate a autorizatiei
 • Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia.
 • Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
 • Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectorul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. In caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.
 • Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.
 • Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile reprezentand monumente istorice, se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.
Pierderea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare. Emiterea unei noi autorizatii
 • Autorizatia de construire/desfiintare isi pierde valabilitatea prin:
  • neinceperea lucrarilor in termenul de valabilitate stabilit prin autorizatia de construire/desfiintare ori nefinalizarea acestora conform duratei de executie stabilite prin autorizatie, daca nu a fost solicitata prelungirea valabilitatii autorizatiei;
  • nefinalizarea lucrarilor in termenul acordat ca prelungire a valabilitatii autorizatiei;
  • modificarea conditiilor, datelor sau continutului documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei.
 • In aceste situatii este necesara emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare.
 • In cazul nefinalizarii lucrarilor in termenul acordat prin prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai dupa emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare, corespunzator stadiului fizic al realizarii lucrarilor autorizate la data solicitarii, pentru lucrarile de constructii ramase de executat in raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizatiei initiale. In aceasta situatie taxele de autorizare se vor calcula corespunzator valorii lucrarilor ramase de executat. Valabilitatea certificatului de urbanism, precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizatie se mentine, cu conditia realizarii constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei initiale.
 • In cazul intreruperii executiei pe o perioada indelungata (peste limita de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare), fara luarea masurilor de conservare, continuarea lucrarilor ramase de executat se va putea face numai dupa emiterea unei noi autorizatii de construire/desfiintare, care va avea la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnica a lucrarilor executate, potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii.
Anularea autorizatiei de construire/desfiintare
 • Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire/desfiintare poate fi ceruta de partea vatamata, de prefect si de Inspectoratul de Stat in Constructii.
 • Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pana la solutionarea in fond a cauzei.
 • In situatia in care suspendarea autorizatiei de construire/desfiintare nu a fost intemeiata, titularul acesteia este indreptatit sa primeasca valoarea prejudiciului adus si a daunelor-interese. In aceasta situatie durata de executie ori valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se prelungeste, de drept, cu perioada in care aceasta a fost suspendata.
Taxa de autorizare
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.
 • Pentru aplicarea taxei pe baza valorii reale a investitiei se iau in calcul cheltuielile prevazute in Capitolul 4 “Cheltuieli pentru investitia de baza”, partea I, din Devizul general al investitiei.
 • Cuantumul taxei datorate este de 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei.
 • Pentru cladirile cu destinatia de locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele gospodaresti, numai in cazul persoanelor fizice, taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire se reduc cu 50%.
 • In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile anexei nr. 1 la Ordonanta nr.36/2002, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in  alta autorizatie de constructie, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructive.
 • Calculul acestei taxe se face de catre structurile specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale.
 • Taxa pentru autorizare nu se restituie in cazul returnarii documentatiei incomplete, urmand sa fie utilizata pentru emiterea autorizatiei in situatia prezentarii documentatiei complete.
 • Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.
 • La terminarea lucrarilor beneficiarii autorizatiei de construire, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.
 • Acestea vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor declarate de catre solicitant, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.
 • Pentru persoane fizice, in cazul in care valoarea lucrarilor declarate de catre solicitant este mai mica decat valoarea impozabila, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
 • Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC: – lacasurile de cult si anexele acestora; – lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; – lucrarile de interes public judetean sau local – constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice; – proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit; – persoane fizice veterani de razboi; – persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6  septembrie 1940 si 6 martie 1945; – persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 6 martie 1945; – persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
 • Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre beneficiar si reprezinta 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.
 • Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii sunt suportate de catre dumneavoastra, prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.