Emiterea avizelor si acordurilor

 • Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism si care privesc asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se solicita si se obtin de catre investitor/solicitant de la autoritatile competente in domeniu, inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile competente
 • Avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism si obtinute de catre solicitant, devin parte integranta din autorizatia de construire.
 • Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
 • Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
 • O parte dintre avize sunt emise de către diferite autorităţi şi se referă la probleme de sănătate publică, mediu, regimul apelor de suprafaţă şi din subsol, arii protejate şi monumente ale naturii, paza contra incendiilor, monumente istorice, intervenţii pe clădirile existente, etc., iar o altă parte, de către furnizorii de utilităţi: energie electrică, gaz, apă-canal, salubritate.
 • Durata emiterii avizelor difera în funcţie de fiecare caz în parte, dar şi în funcţie de modul în care lucrează avizatorii (unele dintre instituţiile în cauză eliberând avizul doar după o inspecţie la faţa locului), ea nedepăşind, totuşi, în mod normal, două luni.
 • Costurile avizelor variază in functie de  condiţiile specifice, intre 50-200 lei.
 • Unele primării solicită, în afara avizelor obişnuite, şi alte acte precum declaraţie pe proprie răspundere că terenul în cauză nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol în justiţie, acordul vecinilor, precum şi diferite expertize şi studii tehnice.
 • Avize uzuale, precizate in Certificatul de Urbanism:
  • Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (pentru teren in zona agricola);
  • exploatare retele de apa, canal – Compania Nationala Apele Romane;
  • exploatare retele electrice – Electrica;
  • exploatare retele de gaze naturale – Distrigaz;
  • salubritate;
  • retele telefonie si internet;
  • avizul Ispectiei de Stat in Constructii
  • aparararea impotriva incendiilor – Pompieri;
  • apararea civila – Apararea Locala Antiaeriana;
  • sanatatea populatiei – Directia de Sanatate Publica SANEPID;
  • Admininistatia drumurilor si podurilor;
  • Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala;
  • Autoritatea Romana de Aviatie – daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport;
  • MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar;
  • Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla intr-o zona de interes arheologic;
  • protectia mediului – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.
 • Documentele de natura juridica si administrativa a caror obtinere este numai de competenta beneficiarului :
  • Dovada dreptului de proprietate asupra terenului/constructiilor, intabulat in Cartea Funciara, in copie legalizata (titlul de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de partaj voluntar, act de donatie, certificat de mostenire, hotarari iudecatoresti definitive de reconstituire sau de recunoastere a dreptului de proprietate, contract de concesiune, de comodat ori de inchiriere al terenului/ constructiilor);
  • Documentatia cadastrala – fisa bunului imobil (teren/ constructii) si planul de delimitare a imobilului;
  • Declaratia pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, prin care se precizeaza ca nu sunt pe rolul instantelor judecatoresti litigii privin dreptul de proprietate asupra terenului/ constructiilor care fac obiectul autorizatiei de construire/desfiintare;
  • Acordurile notariale exprimate de proprietarii imobilelor invecinate, in cazurile cand acestea sunt afectate de lucrarile propuse, cum ar fi: alipirea la calean cu o constructie invecinata care necesita subzidiri sau consolidari ale acesteia; imprejmuiri pe limitele dintre proprietati; functiunile noii constructii sunt poluante; schimbarea totala sau partiala a destinatiei unei parti (apartament sau alte spatii) din cladiri colective de locuit existente, daca prin natura noii functiuni se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
  • Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (unde este cazul);
  • Certificat privind atribuirea unui nou numar postal (daca este cazul);
  • Certificat de atestare a valorii fiscale a constructiei, eliberat de serviciul (directia) de
   taxe si impozite locale din cadrul primariei, in cazul solicitarii autorizatiei de desfiintare, pentru calcularea taxei de autorizare;
  • Alte acorduri legale privind situatia patrimoniala a terenului, etc;
  • Contractul cu o societate comerciala de salubritate pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din lucrarile de construire sau de demolare;
  • Dovada luarii in evidenta a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizatia de construire/desfiintare PAC/PAD, a carui obtinere este numai de competenta arhitectului cu drept de semnatura.