8. EXECUTIE LUCRARI

 • ObiectiveConstructionHouse
 • Continut
 • Responsabilitatile beneficiarului
 • Responsabilitatile proiectantului
 • Dirigintele de santier
 • Standarde si normative (puteti vizualiza standarde si normative)
 • Acte incheiate (puteti vizualiza si descarca formularele tipizate)
 • Inregistrari de calitate
Obiective
 • Angajarea unui diriginte de santier.
 • Asigurarea detaliilor de executie si urmarirea lucrarilor, astfel incat executia sa respecte intocmai proiectul, prescriptiile regulamentare in vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii;
 • Indeplinirea obligatiilor privind prezenta proiectantului pe santier, conform legislatiei in vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991, Legea 184/2001, cu modificarile ulterioare);
Continut
 • Documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei;
 • Prezenta periodica sau la cerere a proiectantilor pe santier;
 • Verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;
 • Participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut in Proiectul Tehnic;
 • Stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
 • click download – Continutul documentatiei in faza de proiectare detalii de executie (DDE)
Responsabilitatile beneficiarului
 • Urmărireste execuţiei lucrărilor, prin diriginte de şantier autorizat;
 • Nu poate da dispozitii directe antreprenorului sau sa impuna solutii tehnice fara consultarea proiectantului; poate formula observatii asupra proceselor-verbale in maxim 5 zile;
 • Intocmireste cartea tehnica a construcţiei (evidenţa tuturor documentelor privind construcţia în toate etapele realizării ei; se întocmeşte şi se completează prin grija dirigintelui de şantier pe perioada executării lucrărilor, apoi obligaţia de completare revine beneficiarului);
 • Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor în termen precum şi a recepţiei finale după perioada de garanţie;
 • Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei;
Responsabilitatile proiectantului
 • Definitiveaza si furnizeaza detaliile de arhitectura si constructii prin desene la scari de detaliu (1 :20 – 1:1);
 • Definitiveaza alegerea materialelor, furniturilor si accesorilor la nivel de detaliu;
 • Consulta si consiliaza investitorul in alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului etc.;
 • Verifica concordanta executiei cu prevederile din proiecte;
 • Redacteaza procesele verbale;
 • Verifica si vizeaza documentatiile de executie elaborate de antreprenor, suplimentar, daca e cazul;
 • Coordoneaza amplasarea si listarea echipamentelor (utilaje, mobilier etc.);
 • Asigura consultanta pentru probleme de mobilier, dotari, design interior;
Dirigintele de santier
 • Dirigintele este un inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei.
 • Este  imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.
 • Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul.
 • Dirigintii de santier au următoarele obligatii:
  • verificarea respectării legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv: existenta documentelor de atestare a calitătii, corespondenta calitătiia cestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;
  • interzicerea utilizării produselor pentru constructii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic(pentru materialele netraditionale);
  • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a îndeplinirii conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;
  • verificarea concordantei între prevederile autorizatiei si ale proiectului;
  • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestoraexecutantului, libere de orice sarcină ;
  • participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper;
  • predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
  • studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea constructiilor;
  • verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
  • verificarea existentei programului de control al calitătii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Constructii;
  • verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea în proiect;
  • verificarea existentei si respectarea „Planului calitătii” si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
  • urmărirea realizării constructiei în conformitate cu prevederile proiectelor,caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;
  • verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;
  • interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;
  • participarea la verificarea în faze determinante;
  • efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese – verbale în faze determinante, procese – verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)
  • interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
  • asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
  • urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
  • transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitătile constatate pe parcursul executiei;
  • dispunerea opririi executiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
  • verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentatiei sau adoptării de noi solutii care schimbă conditiile initiale;
  • urmărirea respectării de către executant a dispozitiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  • preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevăzute de reglemetările legale;
  • urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului detinătorului acestuia;
  • asigurarea secretariatului receptiei si întocmirea actelor de receptie;
  • urmărirea solutionării obiectiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie;
  • predarea către investitor / utilizator a actelor de receptie si a cărtii tehnice a constructiei după efectuarea receptiei finale.

Standarde si normative

 • Terasamente

C 29-85 Imbunatatirea terenului de fundare prin procedee mecanice.pdf
C 169-88 Terasamente pentru fundatii.pdf
C 178-76 Drenuri orizontale prin vibroforare.pdf
C 218-84 Executarea forajelor prin vibroforare.pdf
GE 026-97 Compactarea terasamentelor.pdf
GE 027-97 Consolidarea taluzurilor la canale si diguri.pdf
GE 028-97 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical.pdf
GT 001-96 Incercari pentru determinarea caracteristicilor pamanului.pdf
P 125-84 Pamanturi necoezive lichefiabile.pdf
P 134-95 Proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice.pdf

 • Fundatii

NP 112-04 Proiectarea structurilor de fundare directa.pdf
NP 125-pamanturi sensibile.pdf
C 83-75 Trasarea constructiilor.pdf
C 196-86 Folosirea pamanturilor stabilizate la fundatii.pdf
C 252-94 Fundatii pe piloti scurti.pdf
GE 029-97 Executia pilotilor pentru fundatii.pdf
GP 113-04 Executia minipilotilor forati.pdf
NE 001-96 Proiectarea si executia cladirilor pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari.pdf
NE 008-97 Imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice.pdf
NP 120-06 Proiectarea si executia excavatilor adanci in zonele urbane.pdf
P 7-2000 Fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire.pdf
P 106-85 Proiectarea si executia baretelor.pdf
STAS 3300-1-85 Principii generale privind terenul de fundare.rar
STAS 3300-2-85 Calcul terenului de fundare in cazul fundarii directe.rar
STAS 6054-77 Adancimi maxime de inghet.rar

 • Betoane

NE 012-1-2007 Producerea betonului.pdf
NE 012-2-2007 Executarea lucrarilor din beton.pdf
C 122-89 Lucrari din beton aparent cu parament natural.pdf
C 130-78 Aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor.pdf
NE 013-2002 Executia elementelor prefabricate.pdf
P 134-2003 Proiectare planseelor tabla cutata-beton.pdf
stas 10107-0-90.rar
CR2-1-1.1 Proiectarea structurilor cu diafragme de beton armat.pdf

 • Armaturi

stas 438-1-89.rar
ST 009-05 Armaturi din otel.pdf
P 59-86 Armarea cu plase sudate.pdf
C 28-83 Sudarea armaturilor de otel-beton.pdf
ST 042-2001 Ancorarea armaturilor cu rasini sintetice.pdf
ST 043-2001 Ancorarea armaturilor – procedee mecanice.pdf

 • Zidarie

CR6-2006-zidarie.pdf
stas 10109-1-82.rar
C 17-82 Preparare mortare de zidarie si tencuiala.pdf
ghidporoterm GPE 102-04.pdf
GP 053-2000 Prinderea elastica a peretilor de compartimentare de str de rezist.pdf

 • Izolatii

C 107-0-02 Izolatii termice.pdf
C 107-2005 Calcul termotehnic.pdf
C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf
C 125-2005 Izolare fonica si tratament acustic.pdf
GP 065-2001 Remedierea hidroizolatiilor bituminoase la acop din beton.pdf
NP 040-2002 Hidroizolatii.pdf
NP 121-06 Reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase.pdf
PCC 016-2000 Procedura de reabilitare termica.pdf

Executia lucrarilor

 • Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta autorizatia de construire  si au fost anuntate Primaria locala/sector  si Inspectoratul de Stat in Constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.
 • La depunerea anuntului catre Inspectoratul de Stat in Constructii, trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de 0,8%).
 • La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).
 • Formularele necesare, inclusiv formularul “model panou”, se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de constructie.
 • Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului aprobat.
 • Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de constructive si se sanctioneaza ca atare.
 • În perioada execuţiei construcţiei proiectantului îi revine obligaţia de a urmări realizarea pe şantier a fazelor determinante specificate în documentaţia de autorizare.
 • Derogări de la prevederile proiectului se pot face prin dispoziţii de şantier emise de către proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de către cel din urmă a costurilor suplimentare de proiectare si executie.
Acte incheiate
Inregistrari de calitate efectuate pe parcursul efectuarii lucrarilor, precum si documentatii care atesta calitatea lucrarilor :
 • Acte referitoare la calitatea materialelor care atesta calitatea lucrarilor.Acestea sunt :
  • Certificate de calitate ale materialelor
  • Rezultatele incercarilor efectuate pe materialele, instalatiile si echipamentele care au fost puse in lucrare
 • Acte care se completeaza de catre constructor, beneficiar si proiectant la fiecare etapa de lucru. Formularele sunt urmatoarele :
  • Proces verba de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper
  • Proces verbal de trasare lucrari
  • Proces verbal de lucrari ascunse – registrul proceselor verbale de lucrari ascunse
  • Procese verbal pe faze determinante
  • Procese verbale privind aspectul betoanelor dupa decofrare
  • Condica de betoane
  • Proces verbal de receptive a terenului de fundare, afundatiilor si structurii de rezistenta
  • Proces verbal de montarea instalatiilor de masurare din proiectul de urmarire a comportarii in exploatare
  • Jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutrmure, temperature excessive)
 • Acte care nu folosesc formulare tip dar care trebuie sa existe in Cartea Tehnica :
  • Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier
  • Nota de constatare a organelor de control
  • Expertizele tehnice ca urmare a unor greseli de executie sau ca urmare a unor accidente tehnice
  • Caietele de atasament