Dirigintele de santier

 • Dirigintele este un inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei.
 • Este  imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.
 • Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul.
 • Dirigintii de santier au următoarele obligatii:
  • verificarea respectării legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv: existenta documentelor de atestare a calitătii, corespondenta calitătiia cestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;
  • interzicerea utilizării produselor pentru constructii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic(pentru materialele netraditionale);
  • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a îndeplinirii conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;
  • verificarea concordantei între prevederile autorizatiei si ale proiectului;
  • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestoraexecutantului, libere de orice sarcină ;
  • participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper;
  • predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
  • studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea constructiilor;
  • verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
  • verificarea existentei programului de control al calitătii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Constructii;
  • verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea în proiect;
  • verificarea existentei si respectarea „Planului calitătii” si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
  • urmărirea realizării constructiei în conformitate cu prevederile proiectelor,caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;
  • verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;
  • interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;
  • participarea la verificarea în faze determinante;
  • efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese – verbale în faze determinante, procese – verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)
  • interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
  • asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
  • urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
  • transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitătile constatate pe parcursul executiei;
  • dispunerea opririi executiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
  • verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentatiei sau adoptării de noi solutii care schimbă conditiile initiale;
  • urmărirea respectării de către executant a dispozitiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  • preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevăzute de reglemetările legale;
  • urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului detinătorului acestuia;
  • asigurarea secretariatului receptiei si întocmirea actelor de receptie;
  • urmărirea solutionării obiectiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie;
  • predarea către investitor / utilizator a actelor de receptie si a cărtii tehnice a constructiei după efectuarea receptiei finale.