9. RECEPTIE

 • Obiective receptie
 • Receptia la terminarea lucrarilor
 • Receptia finala
 • Responsabilitatile beneficiarului
 • Responsabilitatile proiectantului
 • Cadrul legal (vizualizarea legilor,standardelor si normativelor)
 • Acte incheiate (vizualizare si descarcare formulare)
 • Cartea tehnica a constructiei

 

Obiective
 • Receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie;
 • Recepţia se realizează în două etape:
  • recepţia la terminarea lucrărilor (este obligatorie şi pentru realizarea lucrărilor în regie proprie)
  • recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.
 • Beneficiarul are obligatia sa inceapa  recepţia în maximum 15 zile de la notificarea terminării lucrărilor de către executant şi să comunice data proiectantului, executantului şi membrilor comisiei.
 • Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cind partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente .
Receptia la terminarea lucrarilor se face de către o comisie aleasă de Beneficiar, din care trebuie să facă parte reprezentantul administraţiei locale pe teritoriul careia este situata constructia. Proiectantul şi executantul (sau reprezentanţii lor) nu pot face parte din comisia de recepţie, întrucât au calitatea de invitaţi.
 • Executantul trebuie sa comunice Beneficiarului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de Beneficiar.
 • Proiectantul va intocmi un referat in care isi va exprima punctul de vedere cu privire la executia lucrarilor, dar el nu are drept de vot;
 • Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
  • membrilor comisiei de receptie;
  • executantului;
  • proiectantului.
 • Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de catre Beneficiar  si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri.
 • Comisia de recepţie examinează:
  • respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
  • executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice
  • referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea
  • terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între dumneavoastră şi executant
 • La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie,si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare Beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei, aminarea sau respingerea ei.
 • Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat nu sint de natura sa efectueze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.
 • Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cind:
  • se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;
  • constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;
  • exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica.
 • Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
 • Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru aminarea si/ sau anularea actului de receptie. In cazul in care executantul nu se prezinta la receptie, investitorul poate solicita asistenta pentru receptie unui expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.
 • Presedintele comisiei de receptie va prezenta Beneficiarului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, Beneficiarul hotaraste admiterea, aminarea sau respingerea receptiei si notifica hotarirea sa in interval de 3 zile lucratoare executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.
 • In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data receptiei daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.
 • Dupa executarea remedierilor, executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor. Daca, in decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anuleaza obiectiile, se recurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevazuta in contract si, in cazul raminerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta judecatoreasca competenta.
 • Data receptia este cea a incheierii de catre comisia de receptie a procesuluiverbal de receptie a lucrarilor, cu sau fara obiectii.
 • După punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, Beneficiarul are obligaţia să:
  • regularizeze taxele datorate administraţiei publice locale, precum şi achitarea celorlalte cote legale
  • obţina adeverinţa de existenţă a construcţiei (pe bază de cerere, extras de carte funciară în original valabil 30 zile, plan parcelar întocmit de proiectant autorizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Copie Autorizaţie de Construcţie, proces verbal de recepţie a lucrărilor) pentru intabulare sau obţinere autorizaţie de funcţionare – înregistrare în Cartea Funciară
  • declare investiţia în vederea impunerii.Declaraţia în vederea impunerii la organele financiare teritoriale trebuie făcută la terminarea completă a lucrărilor şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitatea a A.C.
Receptia finala este convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie specificată în contractul cu executantul.
 • La recepţia finală participă: proiectantul lucrării, executantul, comisia de recepţie şi Beneficiarul.
 • Comisia se întruneşte la data şi locul fixate şi examinează următoarele: procesele verbale de recepţie de la terminarea lucrărilor; finalizarea lucrărilor cerute de „recepţia de la terminarea lucrărilor”; referatul Beneficiarului privind comportarea construcţiilor în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
 • Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.
 • La terminarea recepţiei, comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie finală, în termen de 3 zile lucrătoare, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de aminare sau de respingere a ei.
Responsabilitatile beneficiarului
 • Organizeaza receptia conform cu regulamentele in vigoare in domeniu;
 • Regularizeaza taxele catre ISC si Primarie;
 • Achita ultima transa din contractual de proeictare total convenit inclusiv aditionalele si indexarile, daca e cazul;
Responsabilitatile proiectantului
 • Asista investitorul la toate fazele receptiei obiectului de investitie
 • Intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei in faza de terminare a lucrarilor;
 • Supravegheaza intocmirea listei deficientelor de executie semnalate, precum si remedierea lor;
 • Vizeaza procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Cadrul legal
Acte incheiate
Cartea tehnica a constructiei
 • CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei
1. Fisa de date sintetice.
2. Capitolul A *): Documentatia privind proiectarea.
3. Capitolul B *): Documentatia privind executia.
4. Capitolul C *): Documentatia privind receptia.
5. Capitolul D *): Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.
6) Jurnalul evenimentelor: Capitolul A *) Documentatia privind proiectarea.
Capitolul B *) Documentatia privind executia.
*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.
Capitolul C *) Documentatia privind receptia.  _________________________________
Capitolul D *) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.__
 • FISA DE DATE SINTETICE
1 Obiectul de constructie (denumire, localizare)
2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii)
3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele, prenumele, functia, atributia)
4. Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante
b) Numele si prenumele sefului de proiect
c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul unitatilor de care apartin
5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numarul certificatului de atestare
6. Executantul constructiei
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si , daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor.
b) Numele si prenumele sefului de santier
c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului)
7. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si modificarea)
*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare)
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si unitatea de care apartin).
10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care apartin)
11. Data inceperii executiei
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor
13. Data aprobarii receptiei finale
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei
15. Alte date________________________________________
 • NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI
CAP. 1 Dispozitii generale
1. Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.
2. Carte tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.
3. Cartea tehnica, dupa intocmire, se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii de catre investitor sau, dupa caz, de catre proprietar.
4. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sint finintate sau de natura proprietatii asupra lor.
CAP. 2 Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
5. Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.
6. Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:
– Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;
– Capitolul B: Documentatia privind executia;
– Capitolul C: Documentatia privind receptia;
– Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.
7. Documentatia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului;
b) documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei):
c) breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.);
d) indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
e) caietele de sarcini privind executia lucrarilor.
8. Documentatia tehnica privind executia (cap. B) va cuprinde:
a) autorizatia de executare a constructiei;
b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;
c) inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, proceseleverbale de probe specifice si speciale etc.);
d) procesele-verbale de receptie a termenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile;
f) experize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;
g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).
9. Documentatia tehnica privind receptia (cap. C) va cuprinde:
a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora – pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei;
b) alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
10. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp (cap. D) va cuprinde:
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;
b) proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;
c) actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);
d) proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;
e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;
f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;
g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;
h) jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme.
Acolo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme.
11. Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importamta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.
12. Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.
13. Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.
CAP. 3  Modul de intocmire, folosire si pastrare a cartii tehnice a constructiei
14. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intr-un singur exemplar, tinind seama si de prevederile pct. 20.
15. Pentru constructiile noi, pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme nu a avut loc receptia finala a obiectivelor executate, cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor, impreuna cu proiectantul, astfel:
a) proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorul, pe masura elaborarii si cel mai tirziu pina la data receptiei finale a lucrarilor, documentatia prevazuta la pct. 7 si 10;
b) comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie predau investitorului documentatia prevazuta la pct. 8, imediat dupa intocmirea ei;
c) investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad in sarcina proiectantului si comisiilor de receptie, le completeaza cu actele ce cad in sarcina sa (cele prevazute la pct. 8), le indosariaza conform prevederilor pct. 12 si intocmeste centralizatorul prevazut la pct. 13; dupa receptia finala a obiectului de constructie, investitorul retine un exemplar complet;
d) investitorul completeaza cartea tehnica a constructiei cu documentatia prevazuta la pct. 10 lit. h).
16. Pentru toate constructiile la care este intocmita cartea tehnica, aceasta se va completa in decurs de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme de catre proprietar sau administrator, cu aspectele aparute in timpul exploatarii acesteia (inclusiv proiectele de executie a lucrarilor de remedieri sau modificari – acolo unde este cazul) in perioada incepind de la 4 martie 1977 .
17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp asupra acesteia.
Urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp asupara acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.
18. Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu de catre:
– comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei;
– organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, perioadic.
Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor.
19. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pina la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru pastrare.
Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.
20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnind faptul in procesul-verbal de predare-primire si in jurnalul evenimentelor.
JURNALUL EVENIMENTELOR