Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face de către o comisie aleasă de Beneficiar, din care trebuie să facă parte reprezentantul administraţiei locale pe teritoriul careia este situata constructia. Proiectantul şi executantul (sau reprezentanţii lor) nu pot face parte din comisia de recepţie, întrucât au calitatea de invitaţi.
 • Executantul trebuie sa comunice Beneficiarului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de Beneficiar.
 • Proiectantul va intocmi un referat in care isi va exprima punctul de vedere cu privire la executia lucrarilor, dar el nu are drept de vot;
 • Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
  • membrilor comisiei de receptie;
  • executantului;
  • proiectantului.
 • Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de catre Beneficiar  si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri.
 • Comisia de recepţie examinează:
  • respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
  • executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice
  • referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea
  • terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între dumneavoastră şi executant
 • La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie,si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare Beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei, aminarea sau respingerea ei.
 • Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat nu sint de natura sa efectueze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.
 • Comisia de receptie recomanda amanarea receptieicind:
  • se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;
  • constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;
  • exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica.
 • Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
 • Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru aminarea si/ sau anularea actului de receptie. In cazul in care executantul nu se prezinta la receptie, investitorul poate solicita asistenta pentru receptie unui expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.
 • Presedintele comisiei de receptie va prezenta Beneficiarului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, Beneficiarul hotaraste admiterea, aminarea sau respingerea receptiei si notifica hotarirea sa in interval de 3 zile lucratoare executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.
 • In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data receptiei daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.
 • Dupa executarea remedierilor, executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor. Daca, in decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anuleaza obiectiile, se recurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevazuta in contract si, in cazul raminerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta judecatoreasca competenta.
 • Data receptia este cea a incheierii de catre comisia de receptie a procesuluiverbal de receptie a lucrarilor, cu sau fara obiectii.
 • După punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, Beneficiarul are obligaţia să:
  • regularizeze taxele datorate administraţiei publice locale, precum şi achitarea celorlalte cote legale
  • obţina adeverinţa de existenţă a construcţiei (pe bază de cerere, extras de carte funciară în original valabil 30 zile, plan parcelar întocmit de proiectant autorizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Copie Autorizaţie de Construcţie, proces verbal de recepţie a lucrărilor) pentru intabulare sau obţinere autorizaţie de funcţionare – înregistrare în Cartea Funciară
  • declare investiţia în vederea impunerii.Declaraţia în vederea impunerii la organele financiare teritoriale trebuie făcută la terminarea completă a lucrărilor şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitatea a A.C.