2. STUDII

 • 1297168375_Graphite Smooth Folder WorksRidicarea topografica
 • Studiul geotehnic
 • Expertiza tehnica
 • Alte studii

 

Ridicarea topografica

 • Scopul ridicării topografice este de a stabili configuraţia terenului în zona unde urmează a se amplasa casa.
 • Ridicarea topografică presupune următoarele etape tehnice de realizare:
  • Studiul documentelor de arhiva pentru procurarea coordonatelor topografice existente ale zonei
  • Completare a planului de amplasare în zona cu curbe de nivel şi toate punctele topografice existente în zona de amplasare
  • Recunoasterea terenului şi confirmarea existenţei datelor din arhiva
  • Marcarea şi semnalizarea pe teren a punctelor noi de trasare prin tarusi, borne, buloane, etc.
  • Prelucrarea datelor şi calculul coordonatelor relative şi absolute ale punctelor de reper topographic
  • Intocmirea planului de ridicare topografica
  • Reprezentarea grafica a profilului topografic al terenului
  • Masuratori pe teren pentru cotarea topografica a punctelor de reper
Studiul geotehnic
 • Scopul studiului geotehnic este de a furniza date asupra naturii terenului unde urmează a se construi, date necesare atât pentru proiectarea cât şi pentru execuţia propriu-zisa a casei.
 • Datele din studiul geotehnic se referă la:
  • Definitivarea amplasamentului casei.
  • Precizarea caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice ale straturilor ce alcătuiesc terenul de fundare (structura solului, adâncimea optimă de realizare a fundaţiei, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime convenţionale admise)
  • Recomandări cu privire la soluţiile de fundare posibil a se adopta (recomandări privind tipul şi dimensiunile fundaţiei).
  • Precizarea rezervelor de materiale locale necesare pentru eventuale umpluturi.
  • Determinarea nivelului si a efectelor apelor subterane.
  • Încadrarea seismică a zonei şi particularităţile seismice ale terenului.
  • Semnalarea eventualelor condiţii speciale de fundare.
 • Elaborarea unui studiu geotehnic presupune parcurgerea următoarelor etape:
  • DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII STUDIULUI GEOTEHNIC :
   • Planul de amplasament
   • Planul de ridicare topografică
  • CERCETAREA MATERIALULUI DOCUMENTAR REFERITOR LA AMPLASAMENT:
   • Studii şi monografii
   • Rapoarte de expertiza tehnică
Expertiza tehnica (pentru consolidari, extinderi, alipiri la constructii existente)
 • Expertiza tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecţie şi starea tehnică a construcţiei existente comparând starea structurii de rezistenţă cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Prin expertiză se stabileşte gradul de asigurare al unei construcţii la acţiuni seismice rezultate din exploatare ( riscul seismic ) şi se recomandă soluţii tehnice care să asigure stabilitatea şi fiabilitatea construcţiei.
 • Expertiza tehnică se efectuează pentru construcţii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administraţiei publice locale (primărie) prin Certificatul de urbanism pentru situaţii de tipul: 
  • pericol de prăbuşire a construcţiei;
  • intervenţii la clădiri;
  • extinderea pe orizontală sau verticală;
  • construirea în vecinătatea unei clădiri existente;
  • demolarea unei clădiri etc.
Alte studii
 • Studii de solutie privind alimentarea cu apa,racordarea la reteaua publica de canalizare, deversarea apelor pluviale, etc
 • Studiu de circulatie
 • Studiu peisagistic
 • Alte studii cerute de autoritati